Academisch behandelcentrum

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 januari 2020

Voor algemene voorwaarden specifiek voor op maat gemaakte trainingen voor derden, zie onder “8. Trainingen in opdracht van derden”.

1. Inschrijving

Deelnemers aan trainingen en opleidingen zijn ingeschreven (behoudens punt 2) – Zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of – Wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een training, met de vraag of wij de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen, of – Wanneer zij telefonisch een aanmelding hebben gedaan en akkoord zijn gegaan met inschrijving.

2. Intake- en kennismakingsgesprek en inschrijving

In het geval er aan deelname aan een training of opleiding een intake/ kennismakingsgesprek vooraf gaat, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/ kennismakingsgesprek. Het staat UvA minds B.V. vrij om op basis van dit gesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

3. Kopen via het internet

Bij inschrijving via het internet heeft de inschrijver een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, die ingaat de dag na de boeking. Binnen deze periode kan de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. UvA minds B.V. is telefonisch te bereiken op 020-2802900 en per mail via info@uvaminds.nl.

4. Betalingsvoorwaarden

Voor de inschrijf- en deelnamekosten ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat UvA minds B.V. dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen. Bij creditering zal UvA minds B.V. de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

5. Annulering en annuleringskosten

Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving heeft u bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering. 2. Bij annulering na 14 dagen na inschrijving en tot 14 dagen voor de start van de training of opleiding is 50% het volledige inschrijf- en deelnamebedrag verschuldigd.
3. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de startdatum van de training of opleiding is het volledige inschrijf- en deelnamebedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
4. Bij inschrijving in de periode van de 14 dagen voor de start van de training of opleiding, en daarna alsnog annulering, is het volledige inschrijf- en deelnamebedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan).

6. Verzetten en verschuiven van data

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een training of opleiding, naar een andere datum, geldt als annuleren (en hieraan zijn kosten verbonden, zie art. 5). Dit kan alleen na instemming van UvA minds B.V. en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

7. Afgelasten van trainingen en opleidingen
UvA minds B.V. heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainings- of opleidingsdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training of opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training of opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 14 dagen voor aanvang ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. UvA minds B.V. vergoedt maximaal het bedrag van de inschrijf- en deelnamekosten.

8. Trainingen in opdracht van derden

Geregeld worden trainingen ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een training voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van de training en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van de training te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard.

9. Algemene opmerkingen

10.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door UvA minds B.V.
10.2 UvA minds B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de verordeningen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Indien en voor zover om welke redenen dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium.
10.3 UvA minds B.V. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
10.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
10.5 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.
10.6 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van UvA minds B.V. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een mediator. Zie bij punt 10. Klachtenreglement.

10. Klachtenreglement

UvA minds B.V. hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. In onze werkwijze wordt de beroepscode van het Nederlands instituut voor Psychologen (NIP) gevolgd. Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of een ander aspect van UvA minds B.V., dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Wij nemen uw op- en aanmerkingen serieus en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

1. Indienen van een klacht.

Wij stellen het bijzonder op prijs, wanneer wij voorafgaande aan het indienen van een klacht, deze persoonlijk met u kunnen bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij ons indienen.

2. Verloop van de klachtenprocedure

  • De ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd. 
  • Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
  • Wij streven ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd.
  • Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.

3. Bewaartermijn

Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van 3 jaar bewaard.

11. Copyright en rechten

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en opleidingen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van UvA minds B.V. (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van UvA minds B.V. en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.uvaminds.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.