Wet & regelgeving

De Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe de Jeugdwet in werking getreden. De jeugdzorg, inclusief de jeugd-GGZ, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Voor UvA minds betekent dit dat onze hulp voor kinderen van 0 tot 18 jaar door uw gemeente wordt vergoed.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Het is handig om te weten welke wet- en regelgeving ten aanzien van een medische behandeling -psychologische behandelingen vallen hier ook onder- van kinderen en jongeren in Nederland wordt gehanteerd. Hiervoor is de volgende informatie voor u van belang:

Rechten van ouders en kinderen

De rechten die u heeft aangaande de aanmelding, het ontvangen van informatie en inzage in het dossier zijn afhankelijk van:

  1. De gezagsverhoudingen

Onze behandelaar zal u vragen naar de gezagssituatie, omdat dit van invloed is op de rechten en plichten die u heeft. Er kan in gezinnen sprake zijn van:

  • Gezamenlijk ouderlijk gezag (in de meeste gevallen): Dit betekent dat beide ouders wettelijk vertegenwoordiger van hun kind zijn en gezaghebbend zijn. Beiden moeten toestemming geven voor de aanmelding en behandeling van hun kind. Beiden hebben recht op informatie over de aanmelding en behandeling van hun kind, en recht op inzage in het dossier.
  • Eénoudergezag: Dit betekent dat slechts één van de ouders het gezag heeft en de wettelijke vertegenwoordiger van het kind is. Alleen deze ouder kan het kind aanmelden en hij of zij beslist over de behandeling.

De niet-gezaghebbende ouder heeft wel recht op globale informatie over de aanmelding en behandeling van het kind. Voor het geven van deze informatie is geen toestemming nodig van de gezaghebbende ouder. De niet-gezaghebbende ouder heeft wel toestemming nodig van de gezaghebbende ouder om inzage in het dossier te krijgen.

  • Ondertoezichtstelling (OTS): Indien er sprake is van OTS, is een gezinsvoogd aangesteld. Het betekent dat de ouder(s) het ouderlijk gezag behouden en toestemming moeten geven voor de aanmelding en behandeling van het kind. Zij zijn wel verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen. De gezinsvoogd krijgt echter zelf geen gezag over het kind. De rechten die ouders op grond van de WGBO hebben met betrekking tot de behandeling van hun kind, blijven intact. 

Het informeren van de gezinsvoogd door UvA minds is wettelijk verplicht. Dit geldt alleen als de informatieverstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Dit wordt in samenwerking met de ouders gedaan.

  • Ontheffing van ouderlijk gezag of uitzetting uit het ouderlijk gezag: Bij deze twee zwaardere maatregelen hebben de ouders geen gezag meer. Er is dan een voogd aangesteld die het gezag krijgt. Een voogd beslist over de aanmelding en behandeling van het kind en heeft recht op inzage in het dossier.
  1. De leeftijd van het aangemelde kind

Voor kinderen en jongeren gelden specifieke rechten. De WGBO onderscheidt vier leeftijdsgroepen:

  • kinderen tot 12 jaar
  • jongeren van 12 tot 16 jaar
  • jongeren vanaf 16 jaar
  • (jong)volwassenen vanaf 18 jaar

Voor iedere leeftijdsgroep gelden aparte rechten. Hieronder wordt informatie gegeven over de belangrijkste rechten.

Let op: als er in het onderstaande over ouders gesproken wordt, hebben wij het over de gezaghebbende ouder(s), verzorger(s) en/of voogd.

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar mogen niet zelf beslissen over diagnostisch onderzoek en behandeling, dit doen hun ouders nadat zij volledig geïnformeerd zijn door de betrokken hulpverlener.

De ouders hebben recht op inzage in het medisch dossier van hun kind. Inzage zal meestal samen met de behandelaar plaatsvinden, deze kan dan meteen uitleg geven. Ouders kunnen eventueel een kopie krijgen van (een gedeelte van) het dossier. Wanneer inzage niet in het belang van het kind is, mag de behandelaar de inzage weigeren. De behandelaar mag kinderen onder de twaalf jaar niet zelf inzage verlenen. Wel kunnen de ouders het dossier in hun bijzijn aan hun kind laten lezen.

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de jongere als de ouders toestemming moeten geven voor diagnostisch onderzoek en behandeling. De ouders en de jongere worden volledig geïnformeerd om een goede beslissing over de behandeling te kunnen nemen. Er bestaat een uitzonderingssituatie: wanneer uw kind weloverwogen een behandeling wenst, of wanneer het schadelijk voor uw kind is om geen behandeling te krijgen, dan kan uw kind zonder toestemming van een of beide ouders bij ons in behandeling komen.

De jongere en ouders hebben, als beiden toestemmen, recht op inzage in het medisch dossier. Inzage zal meestal samen met de behandelaar plaatsvinden, deze kan dan meteen uitleg geven. Zij kunnen een kopie krijgen van (een gedeelte van) het dossier. Wanneer inzage niet in het belang van het kind is, mag de behandelaar de inzage weigeren.

Jongeren vanaf 16 jaar en (jong)volwassenen

Vanaf 16 jaar hebben jongeren dezelfde rechten als volwassenen en mogen ze zelf beslissingen nemen over diagnostisch onderzoek en behandeling. De jongere heeft daarbij het recht om volledig geïnformeerd te worden. Toestemming van de ouders is niet meer nodig. De behandelaar heeft een inspanningsverplichting om de ouders te informeren in het belang van de behandeling van het kind.

De jongere kan zelf inzage in het medisch dossier vragen. Hij kan ook een kopie van (een gedeelte van) het dossier krijgen. De ouders hebben geen recht dit dossier in te zien, tenzij de jongere hiermee instemt.